Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. (“Özyaşar”) tarafından hazırlanmıştır.

Özyaşar olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimiz ile olan ilişkimiz çerçevesinde kişisel verilerinize önem veriyor ve kişisel verilerinize yönelik işleme faaliyetlerini mevzuata uygun olarak işlemeyi ilke ediniyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin bu aydınlatma metnini sizlerle paylaşıyoruz.

1. Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kanun: 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi B Blok No: 7/5 Kat 1 Zeytinburnu / İstanbul adresind”e mukim, (İletişim No: +90 212 634 04 44 www.ozyasar.com.tr info@cokyasarholding.com.tr Mersis No: 0717002264100011) Özyaşar Tel ve Galvanizleme Anonim Şirketi’dir.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından ziyaretçilerimizin işlemeye konu kişisel verileri aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik verileri: Şirketimize ait alanlara gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, bu alanlara girişte talep edilen ad, soyad, meslek, unvan, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, kimlik belgesi, T.C. kimlik numarası;
 • İletişim verileri: Cep telefonu ve sabit telefon numaraları, e-posta adresi vb.;
 • Görsel ve işitsel veriler: gerçek kişiye ait fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları;
 • Talep/Şikayet verileri: Ziyarete ilişkin olması durumunda, talep, şikayet ve değerlendirme bilgileri;
 • Diğer ziyaretçi verileri: araç model ve plaka bilgileri vb.;
 • İşlem bilgisi: Şirketimizin internet ağının kullanılması halinde, kablosuz bağlantıda oturumun açık olduğu süre boyunca yapılan işlemlerin kayıtları;
 • İletişim verisi: Şirketimizin internet ağının kullanılması halinde, oturum açmak için kullanılan mail adresi.

3. Kişisel Verileri İşleme Amacı

Mevzuat çerçevesinde siz ziyaretçilerimize ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Özyaşar’a ait yerleşkeler, binalar, ofisler, alanlar ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması;
 • Ziyaretlerinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması, ziyaret konusu ile ilgili tarafların iletişiminin sağlanması;
 • İş süreçlerinin yürütülmesi ve iyileştirilmesi,
 • Talep, şikayet ve değerlendirmelerin alınması, bunların değerlendirilip, cevaplanması;
 • Yasal yükümlülüklerin ifası ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi;
 • Hukuki yükümlülüklerin yetine getirilebilmesi.

Kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, ziyaretleriniz esnasında, tarafınızca yazılı, sözlü veya elektronik ortamda bilgi sunulması, giriş-çıkış kayıtlarının takibi şeklinde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve yukarıda belirtilen sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Bununla birlikte, işyeri sağlığı ve güvenliğinin tesis edilebilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerimizin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaçla işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hissedarlarımıza, şirket yetkililerine ve gereklilik halinde çalışanlarına, güvenlik firmalarına, yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme vb. desteği alınan firmalara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

7. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, KVKK hükümleri çerçevesinde, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalkana veya ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolana kadar saklanacak; bu süreler dolduğunda mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Özyaşar Holding A.Ş.’ye yine aşağıda açıklandığı şekilde yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler mevzuat uyarınca Özyaşar Holding A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Mevzuat kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi B Blok No: 7/5 Kat 1 Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. merkezine bizzat elden veya noter kanalıyla, info@cokyasarholding.com.tr  adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Türkçe olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde mevzuata uygun şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.