Merhaba ben Coozy,Size nasıl yardımcı olabilirim ?

Enerji Politikamız

Enerji politikamızın merkezinde doğaya saygı ve verimlilik yer alır; enerjinin değerli bir kaynak olduğu bilinciyle, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak ve uygulayarak enerji verimliliğinde öncü olmaya devam ediyoruz.

 • Enerjiyi ve doğal kaynakları israf etmeden kullanmak,
 • Enerji verimliliğini yükselten teknolojik gelişmeleri takip etmek ve hayata geçirmek,
 • Yan ürün gazlarından ve atık ısılardan maksimum düzeyde faydalanmak,
 • Sürekli ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını önlemek.

 

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini minimize etmek ve doğal kaynakları akılcı bir şekilde kullanmak görevimizdir.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini tüm süreçlerimize uyarlayarak, teknolojik yenilikleri, proses iyileştirmelerini ve en iyi uygulamaları izlemek,
 • Çevre ile ilgili yasalara, yönetmeliklere ve uluslararası standartlara uygun davranmak,
 • Çevre ile ilgili riskleri ve fırsatları tespit etmek, izlemek; sürekli iyileştirme anlayışıyla çevre performansımızı yükseltmek,
 • Atık oluşumunu önlemek, geri dönüşümü ve geri kazanımı teşvik etmek, çözümler üretmek,
 • Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ham maddeleri seçmek,
 • Çevre kirliliğine yol açabilecek etkileri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak; tasarımdan yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde çevreye zarar vermemeye özen göstermek,
 • Gelecek nesillere bırakabileceğimiz temiz bir çevre oluşturmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Toplumdan elde ettiğimiz kazançları topluma geri vermeyi şirket kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Toplumun gelişimine katkı sağlayacak, yaşadığımız topluma ve coğrafyaya değer katan sürdürülebilir projelerin parçası olmaya ve destek vermeye kararlıyız.

 • İnsan haklarına saygı duymak ve uluslararası geçerliliğe sahip insan hakları belgelerinde yer alan ilkeleri desteklemek,
 • Yolsuzlukla mücadele etmek,
 • Hizmet aldığımız yüklenici/taşeron firmalarda, yasal olmayan hiçbir çalışma şekline izin vermemek. Zorla işçi çalıştırma, cezaevi işçiliği, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçilik veya köle işgücü ve insan ticareti gibi uygulamaları reddetmek,
 • İş yerlerimizde 18 yaşından küçük kişilerin tehlikeli işlerde çalışmasını yasaklamak,
 • Yabancı uyruklu çalışanlarımızın haklarını korumak. İş sözleşmelerini Türkçe ve anladıkları dilde ayrıca hazırlamak; orijinal evraklarını kendilerinden almamak, borçlandırmamak veya kaçak çalıştırmamak,
 • Çalışanın işten ayrılması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında bunu engellememek veya geciktirmemek,
 • Çalışan kişisel bilgilerini korumak ve yasaların belirttiği ölçüde saklamak.

İş Etiğimiz

Çalışanlar, yöneticiler ve kurum olarak iş etiğimiz, şirket değerlerimizi her kararımızın temeline koymak üzerine temellenir.

 • Tüm iş ilişkileri ve süreçlerimizde dürüstlük ve şeffaflık ilkesine bağlı kalmak, ilkeli, sorumlu ve gerçekçi şekilde davranmak, bizden beklenen standartları karşılamak,
 • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde bu davranış ilkesinin en üst seviyede uygulanmasında rol almak, tutarlı bir iş birliği içinde olmak,
 • Bilgilerin gizliliğine ve korunmasına hassasiyet göstermek,
 • Faaliyetlerimizde, iş ilişkilerimizde ve davranışlarımızda çalışanlarımız, müşterilerimiz, rakiplerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın bilgi gizliliğine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermek; bize emanet edilen tüm bilgileri güvenli bir şekilde saklamak.

 

Gizli ve özel bilgiler; Şirketimize rekabet açısından zarar verebilecek bilgiler, ticari sırlar, patent, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, personel özlük haklarına ait bilgiler, üçüncü şahıslarla imzalanan “gizlilik sözleşmeleri” kapsamındaki bilgiler, “Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikası” kapsamında tanımlanmış bilgilerden oluşur.

Çokyaşar Holding çalışanları gizlilik ilkesine uygun hareket etmekle ve Etik İlkeleri’ni Şirketimizin her kademesinde hayata geçirmekle yükümlüdür.

Sürdürülebilirlik, Yasal Şartlara Uyumluluk Politikalarımız

Tüm süreçlerimizde çevreye ve topluma karşı duyarlıyız.

 • Toplum ahlakını bozan, çevreye ve toplum sağlığına zarar veren kurum ve kişilerle iş yapmaktan kaçınmak,
 • Çevreye saygılı bir Şirket olarak hem kendi faaliyetlerimizde hem de iş ortaklarımızla ilişkilerimizde, insan ve toplum sağlığını ön planda tutmak; çevreyi ve çevre varlıklarımızı korumak,
 • Çalışmalarımızda, tüm meslek, güvenlik ve sağlık yasalarına ve standartlarına uymak,
 • Yatırım kararlarımızda çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçları göz önünde bulundurmak,
 • Çevre kaynaklarının korunması, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi konularda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek,
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığımız topluma ve coğrafyaya değer katan, toplumun gelişimine katkıda bulunan sürdürülebilir projelere katılmak ve destek vermek,
 • İlgili ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak, bunların güncelliğini takip etmek.

Bilgilendirme ve Şeffaflık Politikamız

Çokyaşar Holding, toplumun bir paydaşı olarak web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında kamuoyu bilgilendirmesi yapmaktadır.

İnovasyon Politikamız

İnovasyon çalışmalarımız ile henüz yapılmamış olanı gerçekleştirmeyi amaçlar ve sektörde geleceğimizi sağlamlaştırırız.

 • Bu doğrultuda, metal sektöründe çevreye saygılı, enerji verimli, yenilikçi ve kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • Faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışıyla gerçekleştirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun olarak faaliyet göstermek.
Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz Ar-Ge & İnovasyon İş Sağlığı ve Güvenliği